Krav om politiattest i Lensvik Idrettslag.Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.Utfyllende informasjon om Politiattester finnes på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/I Lensvik Idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.Dette gjøres i samråd med:
Bjarne Sæther Strøm
e-post: nestleder.hovedstyre@lensvik-il.no
telefon: 934 56 942eller hans stedfortreder:
Kåre Lian Svanem
e-post: leder.hovedstyre@lensvik-il.no
telefon: 957 50 588Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden.

1: Skjemaet "Bekreftelse på formål med politiattest" fylles ut av Lensvik IL og sendes til søkeren.2: Søknad leveres elektronisk på https://attest.politi.no/3: Godkjent søknad fremvises Bjarne Sæther Strøm i Lensvik IL.Skjema
Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:
Søknad om politiattest - bokmål
Søknad om politiattest - nynorsk

Skjemaet sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 VardøMed vennlig hilsen
Styret i Lensvik Idrettslag